Bretolades d’alumnes en sortides escolars: qui paga els danys?

Durant l’any les escoles ens comuniquen diferents casos de danys causats per alumnes a cotxes, autocars, apedregaments a plaques solars en cases de colònies, graffitis i altres destrosses evitables, que habitualment es produeixen durant sortides escolars. La majoria d’aquests casos són bretolades, fetes amb més o menys consciència, i realitzades per alumnes majors de 12 anys.

En aquestes situacions, és important tenir clar que l’assegurança de Responsabilitat Civil de l’escola cobreix, conforme a la legislació vigent, els danys personals o materials causats involuntàriament a altres persones o als seus béns.  Per tant, l’assegurança de Responsabilitat Civil no cobreix danys causats de manera premeditada i actes incívics, que poden ser objecte de faltes, delictes o de comportaments del tot recriminables.

Per tal d’evitar aquests comportaments cal una coordinació entre les famílies i l’escola, que en alguns casos no és fàcil. Per comprometre l’autoritat paterna i la conducta dels alumnes, aconsellem que a l’inici de curs es faci signar un escrit com el següent:

Amb motiu de les sortides culturals o de lleure, que els vostres fills/es realitzaran al llarg del curs, volem fer algunes consideracions respecte als objectius, les normes i deures, que els alumnes, cal que tinguin en compte a l’hora de les sortides escolars.

1) Cal que entenguem que l’escola organitza aquesta sortida cultural com a complement de les classes, en benefici de tota la comunitat educativa: pares, alumnes i professors. La concreció d’aquesta sortida té com a finalitat l’assoliment i la potenciació del desenvolupament personal de l’alumne, tant pel que fa a l’enriquiment dels seus coneixements acadèmics, com per a fomentar la relació personal amb els seus companys.

2) Els professors són les persones responsables en les sortides escolars, però cal la col·laboració dels pares per al bon comportament del grup, a fi d’evitar accions incíviques que d’una manera més o menys conscient, poden causar alguns alumnes.

3) Aquells danys o desperfectes, que siguin ocasionats per un alumne/a, hauran de ser abonats per la família, ja que tot alumne ha de saber entendre el que vol dir: “fer ús de la seva llibertat i responsabilitat”.

4) D’una manera expressa, es fa constar com a bretolades evitables: els apedregaments i ratllades a vehicles, desperfectes a autocars, cases de colònies o les seves instal·lacions, i els graffitis.

5) Els exemples explícits no volen ser més que unes concrecions que tot adolescent de la nostra escola, cal que tingui en consideració.

Dit això, volem demanar-vos expressament que a més de donar-nos l’autorització per a les sortides escolars ordinàries al llarg del curs, que tant els pares i llurs fills/es, signin aquest escrit de compromís i es donin per assabentats, per la bona marxa i realització de les activitats.

Si alguna família no retorna l’escrit signat, l’alumne/a no participarà a l’activitat escolar. En aquest cas, s’hauran de preveure activitats alternatives a l’escola per a aquests casos.

Advertiment previ a les sortides

Abans de cada sortida, cal mentalitzar els alumnes del que representa “fer ús de la seves llibertats i responsabilitats”. Els hem d’explicar que quan es realitzen bretolades amb danys a béns de tercers, sovint es presenten denúncies, i la fiscalia de menors envia requeriments a l’escola per tal d’identificar els autors dels fets, per citar als pares i investigar la conducta incívica.

En alguns casos s’ha condemnat als alumnes a efectuar treballs per a la comunitat, i als pares al pagament dels desperfectes.

D’altra banda, algunes escoles comencen a posar en pràctica nous sistemes de sanció als alumnes amb conductes incíviques o conflictives, consistents en fer treballs de voluntariat en centres sociosanitaris. Segons la Direcció de les pròpies escoles, aquestes mesures tenen uns bons resultats i l’experiència pels alumnes és molt positiva.

Viatges a l’estranger

Les sortides a l’estranger són habitualment realitzades amb alumnes més grans, motiu pel qual hem d’exigir una actitud encara més responsable al participants.

S’ha de tenir present que en aquest tipus de viatges es poden donar conductes perjudicials per al grup, tals com petits furts a botigues, desperfectes en hotels, consum de drogues i/o alcohol… Per aquest motiu, us facilitem un model d’autorització específic per a viatges d’alumnes a l’estranger.