Nova cobertura de Responsabilitat Civil per Protecció de Dades a les assegurances de centres educatius

Amb data 1 de gener de 2020, hem inclòs automàticament la cobertura de RC derivada de Protecció de Dades a les pòlisses de Responsabilitat Civil de les escoles del nostre col·lectiu.

Amb aquesta nova garantia es cobreixen els imports que el centre educatiu es vegi legalment obligat a pagar per reclamacions derivades de qualsevol esdeveniment de protecció de dades ocorregut en el desenvolupament de l’activitat o de qualsevol error professional de protecció de dades.

La garantia cobreix les reclamacions de tercers, i les formulades pels propis empleats, fins a un import de 6.000.000 €, sense franquícia per sinistre.

Dins d’aquesta garantia es continuen cobrint les Sancions Administratives (amb un límit de 150.000 € i una franquícia de 600 € per sinistre) imposades per l’Agència de Protecció de Dades per primera vegada contra l’escola, com a conseqüència de l’incompliment de la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal, del Reglament 1720/2007, o de qualsevol legislació similar que hagi estat promulgada a Espanya com a conseqüència del desplegament del reglament de la UE 2016/679 (RGPD).

De la mateixa manera, la nova cobertura de Responsabilitat Civil per Protecció de Dades, assumeix la defensa jurídica de l’escola per a aquests casos, incloent les despeses legals i/o professionals (on s’inclouen despeses d’investigació, peritatge o representació), així com la constitució de fiances judicials.

Aquesta actualització forma part del procés de revisió constant que portem a terme per garantir que en tot moment disposeu dels productes i les cobertures que millor s’adapten a la realitat de les escoles.