Assegurances d'accidents escolars

Assegurances d'accidents d'alumnes per a centres educatius privats, concertats i escoles públiques (CEIP i IES).

Assegurança completa Assegurança d'accidents escolars completa Trencament de dents i ulleres Complement destinat als alumnes amb assistència a través de la Seguretat Social o l'INSS.
Assistència sanitària per accidents en activitats
escolars organitzades per l'escola o l'AMPA
Il·limitada
en centres concertats
Assistència dental i pròtesis Il·limitada
en centres concertats
Il·limitada
en centres concertats
Trencament d'ulleres Vidres: Il·limitat
Montura: màxim 100 €
Vidres: Il·limitat
Montura: màxim 100 €
Capital per mort 5.000 € 5.000 €
Capital per invalidesa 8.000 € 8.000 €
Reemborsament de despeses sanitàries
en sortides i excursions per Espanya