Assegurança de casals d'estiu i activitats de lleure

Aquesta assegurança cobreix la Responsabilitat Civil de l'entitat organitzadora del casal o activitat de lleure, així com els accidents que puguin patir els seus participants.

Els casals d'estiu i les activitats de lleure organitzades per l'escola, amb els seus alumnes i el seu personal, ja estan cobertes per l'assegurança de Responsabilitat Civil i l'assegurança completa d'accidents escolars de les nostres escoles.

En cas que no disposeu de l'assegurança completa d'accidents (amb assistència sanitària), o si en l'activitat hi participen nens que no són alumnes de l'escola, cal que contracteu aquesta assegurança complementària.

Cobertures per Responsabilitat Civil

L'assegurança de Responsabilitat Civil assumeix les conseqüències econòmiques per reclamacions contra l'entitat organitzadora del casal o el personal al seu càrrec, per danys personals o materials causats involuntàriament a tercers, per fets derivats del desenvolupament de l'activitat.

Cobertures per a escoles amb RC a través nostre:

 • Límit per sinistre: 6.000.000 €
 • Límit per víctima: 6.000.000 €
 • Sense franquícia per sinistre

Cobertures per a altres escoles o entitats:

 • Límit per sinistre: 2.000.000 €
 • Límit per víctima: 900.000 €
 • Franquícia per sinistre: 150 €

Cobertures per accidents

L'assegurança d'accidents cobreix l'assistència sanitària, el trencament de dents i ulleres, i inclou un capital per mort i invalidesa, pels accidents que puguin patir els participants de l'activitat. Les cobertures són les següents:

 • Assistència sanitària per accidents a la nostra xarxa de centres privats concertats.
 • Assistència dental i pròtesis: Fins a 1.000 € en dentistes privats.
 • Trencament d’ulleres: Fins a 100 € en muntura + l’import dels vidres.
 • Capital per mort: 5.000 €
 • Capital per invalidesa: 8.000 €
 • Sense franquícia per sinistre.

Normativa

El Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, en vigor des de l'1 de novembre de 2016, regula, entre d'altres, els casals de vacances i qualsevol tipus d'activitat que es realitzi en època de vacances escolars (estiu, Nadal, Setmana Santa...).

Segons estableix l'article 5 de l'actual Decret, les entitats organitzadores o promotores d'aquestes activitats han de contractar una assegurança d'accidents (que cobreixi despeses sanitària amb un mínim de 6.000 €, un capital per mort mínim de 5.000 € i un capital per invalidesa mínim de 6.500 €), i una assegurança de Responsabilitat Civil (amb uns límits mínims de 300.000 € per víctima i 1.200.000 € per sinistre).

Important: Segons l'actual barem de valoracions (Llei 35/2015), un sol accidentat gran invàlid es pot arribar a valorar en més de 2.500.000 €, motiu pel qual el capital de 300.000 € exigit pel Decret és totalment insuficient. En cas de sinistre, l'asseguradora indemnitza fins el límit establert a la pòlissa i la resta va a càrrec de l'organitzador de l'activitat.

Queden excloses de l'aplicació d'aquest Decret, les activitats portades a terme per centres educatius, dins del període escolar, quan només hi assisteixin els seus alumnes amb els professors, i amb acompanyants o sense.

Preguntes freqüents