Assegurança de Responsabilitat Civil per a escoles

L'assegurança de Responsabilitat Civil assumeix les conseqüències econòmiques per reclamacions contra l'escola o el personal al seu càrrec, per danys personals o materials causats involuntàriament a tercers per fets derivats de l'activitat del centre educatiu.

Què us oferim?

Us oferim un producte específicament dissenyat per a centres educatius, que cobreix tant a l'escola com a l'AMPA, amb un capital assegurat de 6.000.000 € perquè pugueu estar tranquils davant els incidents que puguin sorgir, sense sublímit per víctima i sense franquícia general per sinistre.

Capitals assegurats

Sinistre / Any Víctima
R.C. Professional 6.000.000 € 6.000.000 €
R.C. Explotació 6.000.000 € 6.000.000 €
R.C. Patronal 6.000.000 € 600.000 €
R.C. Protecció de Dades 6.000.000 €
R.C. Locativa (locals arrendats) 1.200.000 €

Persones i entitats assegurades

 • Els titulars dels centres d'ensenyament, directors, professors, personal dependent, l'AMPA, associacions esportives escolars i els mateixos alumnes.
 • Les Congregacions Religioses per les seves activitats pastorals complementàries.

Principals riscos coberts

Estan compreses les reclamacions derivades de:

 • Activitats escolars i extraescolars, excursions i viatges per tot el món (excepte EUA i Canadà).
 • Activitat professional del personal dependent del centre (exigit pel conveni laboral).
 • Activitats realitzades per l'AMPA i per associacions esportives dependents del centre.
 • Ús d'edificis i instal·lacions, intoxicacions, danys causats per incendi i explosió.
 • Pràctiques d'alumnes en empreses.
 • Assetjament entre alumnes (bullying).
 • Danys a béns del personal que utilitzin per la seva activitat (franquícia de 150 €)
 • Danys als vehicles del personal en els aparcaments del recinte escolar (franquícia de 150€).
 • Sancions per l'incompliment de la LOPD (límit de 150.000 €, franquícia de 600€).
 • Danys per contaminació accidental (límit de 150.000 €, franquícia de 600€).

Preguntes freqüents