Tetraplègic per caiguda a classe d'Ed. Física

Resum de la sentència

 • Número: 21
 • Data de l'accident: 13/02/2001
 • Edat de l'accidentat/da: 15
 • Lloc: Escola concertada
 • Descripció: Realitzant un exercici de gimnàstica consistent en fer una petita carrera, saltar amb els dos peus sobre una plataforma elàstica, i caure sobre unes màrfegues, l'alumne va caure malament.
 • Conseqüències: Tetraplègic. Paràlisi completa del cos. Només pot moure lleument les mans.
 • Reclamació: 1.000.000 €
 • Sentència:
  • Primera instància: Absolutòria. Accident fortuït.
  • Segona instància (novembre/2003): Condemnen a pagar 600.000€; 330.000€ a l'asseguradora (límit per víctima de la pòlissa) i els 270.000€ restants més interessos a l'escola.
  • Tribunal Suprem (28/02/2009): Absolutòria. Ni l'escola ni el professor d'educació física tenen responsabilitat, ja que "estem davant d'un risc natural en un procés formatiu dirigit a promoure el desenvolupament de l'activitat física de l'alumne".