Assegurança Ciberriscos per a escoles

L'assegurança Ciberrisc té per objecte protegir el centre educatiu dels principals riscos i les possibles conseqüències derivades d'un atac informàtic.

Què us oferim?

Us oferim una assegurança dissenyada per a escoles, amb cobertures i condicions específiques per a centres educatius, i on la prima es calcula en base al nombre d'alumnes del centre.

Resum de cobertures

Queden cobertes, a través d'experts designats per l'asseguradora, les despeses derivades de:

  • Alteració, pèrdua o robatori de dades, assumint despeses de recerca per identificar l’origen i els extres de restaurar les dades, descontaminació i restauració dels sistemes.
  • Violació de la privacitat, assumint despeses d’investigació per conèixer l’origen, costos de gestió de requeriments reguladors, defensa legal i comunicació de l’esdeveniment.
  • Extorsió cibernètica, assumint honoraris d’experts per consultar la forma de procedir per evitar, mitigar o reduir les conseqüències, així com costos addicionals assegurables per llei.
  • Riscos de reputació o restauració d’imatge, assumint costos de gestió de crisi en mitjans de comunicació.
  • Ciber-Crim, assumint fons furtats a l’assegurat com a resultat directe d’una transferència electrònica no autoritzada i fraudulenta per un actor extern.

Per Responsabilitat Civil, queden compreses les reclamacions derivades de:

  • Danys i perjudicis a tercers per la pèrdua de dades responsabilitat de l'escola, abonant les indemnitzacions pertinents, les despeses de defensa, despeses judicials o extrajudicials i les fiances, multes i sancions.

A través de la plataforma de serveis on-line, s'inclou:

  • Suport preventiu de sistemes i aplicacions, així com serveis de seguretat i manteniment com descontaminació de virus, recuperació de dades de memòries, sistema còpies de seguretat en el núvol, resolució de problemes relacionats amb la seguretat de dispositius i aplicacions...

Preguntes freqüents