Robatori de patinets d’alumnes a l’escola: qui es fa responsable?

La utilització de patinets com a nova forma de mobilitat urbana ha experimentat un considerable augment en els darrers anys, convertint-se en una opció cada vegada més utilitzada, especialment en trajectes curts, com pot ser anar a l’escola.

Degut a aquest creixement, molts centres educatius s’han vist en la necessitat d’adaptar espais, habitualment en els patis escolars, perquè els alumnes puguin estacionar els seus patinets i bicicletes. Però, què passa si roben o desapareix un patinet quan està estacionat a l’escola? Qui es fa responsable?

Per norma general, l’escola NO té un deure de custòdia sobre els objectes o les pertinences que els alumnes portin al centre educatiu, que es regularia amb l’existència d’un contracte de dipòsit segons l’establert en els articles 1.758 i següents del Codi Civil.

És a dir, el fet que des de l’escola es faciliti un espai dins del recinte perquè els alumnes puguin estacionar els seus patinets i bicicletes, fins i tot si es dota a aquest espai d’elements de seguretat (com tanques i portes, o elements perquè els alumnes puguin lligar-los), NO fa responsable al centre educatiu dels possibles danys i/o sostraccions, ja que no hi ha un deure de custòdia i vigilància dels patinets o bicicletes aparcades.

Sobre aquesta qüestió, és especialment aclaridora la sentència sobre el cas d’un usuari d’un poliesportiu d’una escola concertada (i ex-alumne de l’escola), a qui li van sostreure els seus objectes personals forçant l’armariet del poliesportiu on els havia desat. El jutge va desestimar la demanda, al concloure que s’estava davant d’un contracte de prestació de serveis i no d’un contracte de depòsit o custòdia d’objectes i que, per tant, que l’escola/poliesportiu no tenia responsabilitat sobre el fet.

També es pot agafar l’exemple dels aparcaments tancats de bicicletes que els Ajuntaments instal·len en les immediacions d’estacions de tren, per facilitar l’estacionament de bicicletes en un espai segur i on, en les seves condicions d’ús, ja s’indica que: “El servei no implica el deure de vigilància i custòdia de les bicicletes aparcades. La utilització de l’aparcament segur serà per compte i risc de la persona usuària.”

La nostra recomanació és que en les circulars que el centre educatiu fa a les famílies, s’indiqui que l’escola no es responsabilitza de la desaparició o robatori dels objectes personals dels alumnes, així com posar un cartell visible en l’espai habilitat per a estacionar els patinets i bicicletes, informant que l’escola no es fa responsable dels danys i/o sostraccions.

Malgrat aquesta absència de responsabilitat, si l’escola habilita un espai tancat dotat de mesures de seguretat, i vol donar una cobertura a aquest tipus de dany, es pot estudiar assegurar aquests béns d’alumnes a través de l’assegurança Multirisc o de danys propis del centre educatiu. Consulteu-nos!